Algemene voorwaarden – Creatiestorm – april 2021

Creatiestorm
Jollemanhof 48
1019 GW Amsterdam

hey@creatiestorm.nl
https://creatiestorm.nl 

Artikel 1 Begrippen

 1. Creatiestorm (hierna: Creatiestorm) is een eenmanszaak die zich ten doelen stelt het implementeren van WordPress websites en het ontwikkelen van visuele communicatie en daaraan gerelateerde diensten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Creatiestorm en deze de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen Creatiestorm en de Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin van het woord.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Creatiestorm en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het leveren van website en communicatie ondersteuning en diensten in de breedste zin van het woord, alsmede alle andere door Creatiestorm ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Websites

https://creatiestorm.nl en https://mijn.creatiestorm.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Het bepaalde in deze Algemene voorwaarden is van toepassing op alle tussen Opdrachtgever

en Creatiestorm gesloten Overeenkomsten waarbij Creatiestorm Diensten aanbiedt of producten levert, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Hiertoe behoren ook alle aanbiedingen en offertes van Creatiestorm.

 1. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Creatiestorm die daartoe volgens het handelsregister bevoegd is.
 2. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 3. Indien enige bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de desbetreffende bepaling in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.
 4. De toepasselijkheid van algemene of inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Creatiestorm via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Creatiestorm zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden.
 3. Een Overeenkomst tussen Creatiestorm en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Creatiestorm een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Creatiestorm, Opdrachtgever telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Creatiestorm, Opdrachtgever overgaat tot het plaatsen en betalen van een online bestelling op de Website van Creatiestorm dan wel wanneer Creatiestorm (of een Derde namens Creatiestorm) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 4. Indien, ondanks het uitblijven van ontvangst van een ondertekende offerte of aanbod, partijen uitvoering hebben gegeven aan het bepaalde in die offerte of dat aanbod, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan naar het bepaalde in die offerte of dat aanbod met inbegrip van deze Algemene voorwaarden.
 5. Als Creatiestorm een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Creatiestorm kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Creatiestorm dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Creatiestorm deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Creatiestorm, tenzij uit de feitelijke gedragingen van beide Partijen dient te worden afgeleid dat zij tot Overeenkomst wensten over te gaan.
 8. Aan de informatie op websites, folders, flyers, kranten en in andere media waarop de goederen en diensten wordt gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
 9. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Creatiestorm en de Opdrachtgever.
 10. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden geldt de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Creatiestorm zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Creatiestorm kan enkel vanuit een inspanningsverplichting door Opdrachtgever worden aangesproken en nimmer vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Creatiestorm heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, dan wel hulppersonen in te schakelen, waaronder ondergeschikten.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Creatiestorm de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Creatiestorm zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Hieronder valt, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid verschaffen om Creatiestorm of ingeschakelde derde(n) te laten beschikken over:
  1. Directe toegang tot alle plaatsen die Creatiestorm moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
  2. De voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemming, en medewerking van Derden en werknemers van de Opdrachtgever;
  3. De voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijk en relevante gegevens, teksten, afbeeldingen en inlichtingen;
  4. De technische en functionele specificaties met betrekking tot de te ontwikkelen of te ontwerpen werken.
 1. Indien de in lid 4 voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Creatiestorm zijn verstrekt, heeft Creatiestorm het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Mochten de in lid 4 genoemde verplichtingen in zijn geheel niet worden nagekomen, bestaat de mogelijkheid voor Creatiestorm tot ontbinding. Opdrachtgever heeft in voornoemd geval geen recht op restitutie of schadevergoeding.
 1. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Creatiestorm hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Creatiestorm dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 1. De Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
  1. Het bestuur en de bedrijfsvoering van haar bedrijf/organisatie en de marketing en reclame betreffende haar producten en diensten
  2. De door de Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Creatiestorm geleverde diensten wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
  3. De door de Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.
 2. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Creatiestorm niet kan voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, bijvoorbeeld op het gebied van design, dan is Creatiestorm gerechtigd de Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. Creatiestorm kan in een dergelijk geval aanspraak maken op betaling van een evenredig deel van de overeengekomen som.
 3. Creatiestorm kan geen garanties doen omtrent (de instandhouding van en verkrijging van) posities in zoekmachines zoals Google.
 4. Het gebruik van WhatsApp als communicatiemiddel wordt door Creatiestorm als zeer wenselijk beschouwd. Het gebruik van e-mail behoeft echter de uitdrukkelijke voorkeur voor het communiceren van wensen, klachten, etc.
 5. Indien en voor zover koppelingen met software van derden (zoals API’s) worden gebruikt of aangeroepen in de applicaties of websites van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming voor het gebruik van die koppelingen. Opdrachtgever vrijwaart Creatiestorm van alle aanspraken ter zake van het gebruik van een koppeling c.q. API zonder de daarvoor benodigde toestemming.
 6. Bij de bouw van (maatwerk)koppelingen garandeert Creatiestorm slechts dat deze functioneren op het moment van oplevering. Door veranderingen in de software van derden is het mogelijk dat de functionaliteit van de koppeling beperkt wordt of dat deze in het geheel niet functioneert. Creatiestorm is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.
 7. Creatiestorm zal een voorstel ter indicatie voorleggen aan de Opdrachtgever betreffende de invulling van de werkzaamheden aan de kant van Creatiestorm. Dit voorstel is in geen geval beslissend voor de uiteindelijke indeling van de door Creatiestorm verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Creatiestorm en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien Creatiestorm van mening is dat zonder wijziging van de Overeenkomst redelijkerwijs niet tot verdere uitvoering daarvan kan worden overgegaan, is Creatiestorm gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst zonder enige betalingsverplichting jegens Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Creatiestorm en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 5. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Creatiestorm op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 

Artikel 6 – Aanvaarding en acceptatie

 1. Opdrachtgever dient de dienstverlening (en de daarbij behorende producten, websites of programmatuur) regelmatig en minimaal direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de oplevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken en/of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen onverwijld na de controle schriftelijk aan Creatiestorm te worden medegedeeld. Indien en voor zover Opdrachtgever niet onverwijld na oplevering van het werk anderszins aangeeft, geldt het werk als opgeleverd, geaccepteerd en afgerond.
 2. Indien Opdrachtgever tijdens het werk, althans voor de oplevering, constateert dat de dienstverlening (en de daarbij behorende producten, websites of programmatuur) een of meerdere gebreken bevat, is Opdrachtgever gehouden dit gebrek onverwijld te melden. Wanneer Opdrachtgever het gebrek niet onverwijld gemeld heeft, komen alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever onvoldoende deskundig is, is hij verplicht om zich bij de controle te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
 4. Rapporten van externe toepassingen die websites analyseren op zoekmachine optimalisatie, opbouw van de website en snelheid vormen geen reden voor niet-oplevering of niet acceptatie van de werken. Een dergelijk rapport levert geen bewijs van gebreken en/of afwijkingen.
 5. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Opdrachtgever onverwijld na de ontdekking daarvan schriftelijk aan Creatiestorm mee te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen Creatiestorm schriftelijk van gebreken op de hoogte te stellen, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
 7. Of een opgeleverd werk (zoals maar niet beperkt tot: website, programmatuur, software, applicatie, documentatie of ontwerp) gebrekkig is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de door Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op functionele of technische specificaties die niet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk aan Creatiestorm kenbaar zijn gemaakt.
 8. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, lay-out, ontwerp, samenstellingen of kleuren dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de opgeleverde werken, of een gebrek dat kenbaar had kunnen zijn (al dan niet na inspectie conform dit artikel) geven de Opdrachtgever noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de zaken c.q. diensten te weigeren.
 9. Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Creatiestorm de gebrekkige prestatie binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel aanpassen of herstellen.
 10. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Creatiestorm integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 11. Reclames geven de Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen. Creatiestorm is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan de geleverde prestaties.

 

Artikel 7 – Maatwerksoftware en updates

 1. Indien voor Opdrachtgever maatwerksoftware wordt gebouwd, dan vinden updates, aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen uitsluitend plaats op basis van nacalculatie. Programmatuur (zoals maar niet beperkt tot applicaties, software en websites) wordt ontwikkeld zodat dat op het moment van oplevering voldoen aan alle daaraan te stellen functionele en technische eisen. Creatiestorm kan niet garanderen dat de programmatuur in alle toekomstige situaties zal (blijven) functioneren.

 

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Creatiestorm is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Creatiestorm goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. Onder opschorting door Creatiestorm wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever tot de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte werken en het offline halen van (een deel of het geheel) van die werken.
 2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Creatiestorm gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Opdrachtgever een eigen aangifte faillissement doet, de Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of de Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
 3. Voorts zijn Creatiestorm bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Creatiestorm gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Voor de toegankelijkheid van de werken zijn Creatiestorm in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) haar softwareleverancier(s), hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Wanneer een Derde haar diensten in substantieel gewijzigde vorm, onder substantieel andere voorwaarden dan wel geheel niet meer of tijdelijk niet aanbiedt, hebben Creatiestorm het recht de Overeenkomst tegen de datum dat het voorgaande in werking treedt op te zeggen (dan wel anderszins te beëindigen), zonder dat Creatiestorm een (nadere) opzegtermijn in acht hoeven te nemen.
 6. Indien Creatiestorm gebruik maakt van haar rechten als genoemd in dit artikel, is Creatiestorm op geen enkele wijze gehouden schade of kosten te vergoeden aan de Opdrachtgever of aan Derden, dan wel een opzegtermijn in acht te nemen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 7. Indien Opdrachtgever een Derde (die gelijksoortige werkzaamheden als Creatiestorm uitvoert) bij de Overeenkomst of de (door Creatiestorm uitgevoerde) werkzaamheden betrekt, heeft Creatiestorm het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn of zonder gehouden te zijn enig bedrag te restitueren.
 8. Indien Partijen een duurovereenkomst zijn aangegaan is Opdrachtgever na drie (3) maanden gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, zonder dat deze tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht is. Een dergelijke verplichting bestaat wel voor reeds tijdens de looptijd en opzegtermijn ontstane verbintenissen, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Wanneer niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd.
 9. Indien de Overeenkomst met toepassing van artikel 3 lid 7 stilzwijgend wordt verlengd kan de Overeenkomst tevens met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand worden opgezegd.
 10. Mocht de Opdrachtgever de Overeenkomst na ondertekening van de offerte ontbinden, met

inachtneming van het in artikel 10 lid 2 genoemde geval, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Creatiestorm voor de reeds verrichte werkzaamheden. Dit bedraagt ten eerste een vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende percentages van het totaalbedrag:

– Na aanvang van de kick-off: 15 procent;

– Na aanvang van de design fase: 40 procent;

– Na aanvang van de ontwikkeling: 70 procent;

– De aangeleverde content is (deels) geplaatst op de website: 85 procent;

– De website is opgeleverd: 100 procent.

Daarnaast is de Opdrachtgever door het ontbinden van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte gehouden een bedrag te betalen voor de geleden schade aan de kant van Creatiestorm. Dit zal vijftig (50) procent zijn van het nog niet uitgevoerde werk.

 

Artikel 9 – Wijzigingen en aanpassingen

 1. Creatiestorm is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aanpassen.
 2. Creatiestorm is gerechtigd om de prijzen jaarlijks aan het begin van ieder kalenderjaar naar redelijkheid eenzijdig aan te passen. Daarnaast is Creatiestorm gerechtigd in het geval van een aanpassing van de kostprijsbepalende factoren, zoals personeelskosten, en door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, belastingen en premies, met onmiddellijke ingang een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren.
 3. Indien een niet-ondergeschikte wijziging of aanpassing niet aanvaardbaar is voor de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst op te zeggen, ingaande op de ingangsdatum van de niet-ondergeschikte wijziging of aanpassing. Opzegging kan slechts schriftelijk gebeuren en tot vijf werkdagen na ingangsdatum van de wijziging of aanpassing. Een prijsverhoging tot en met 5% is een ondergeschikte wijziging.

 

Artikel 10 – Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.
 2. Annulering van de Overeenkomst tot 14 dagen na ondertekening van de offerte is wel mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is dan die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.

 

Artikel 11 – Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Creatiestorm heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via bankoverschrijving of enige andere wijze die Creatiestorm aanbiedt.
 4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. Indien Partijen een duurovereenkomst zijn overeengekomen dienen de facturen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van dertig (30) dagen. Indien een der Partijen de Overeenkomst opzegt, dient de laatst verstuurde factuur binnen een termijn van vijftien (15) dagen betaald te worden.
 6. Enig afwijken van de in lid 5 of 6 gestelde termijn door Creatiestorm brengt nimmer een toekomstig recht voor de Opdrachtgever of derden met zich.
 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Creatiestorm mede te delen.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De rente bedraagt 12,5 % per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
 9. Indien Creatiestorm besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 9 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, doch zal nimmer minder dan vijftien procent (15%) van de openstaande factuur en tweehonderdvijftig euro (€250,-) per openstaande factuur bedragen.
 10. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Opdrachtgever verplicht op verzoek van Creatiestorm een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt zij direct in verzuim. Creatiestorm heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Opdrachtgever te verhalen.
 11. Het recht van de Opdrachtgever om zijn vorderingen op Creatiestorm te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Creatiestorm uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
 12. Het staat Creatiestorm vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 9 van dit artikel niet heeft voldaan.
 13. De Opdrachtgever heeft in geen geval het recht om enige verbintenis op te schorten.

 

Artikel 12 – Garanties

 1. Creatiestorm verleent uitdrukkelijk geen garanties omtrent de geleverde Diensten. Het een en ander staat in verhouding met de inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 4 lid 1.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Creatiestorm is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Creatiestorm is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan

door haar tot stand gebrachte werken, toepassingen, websites, software, verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Creatiestorm niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Creatiestorm in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

 1. Creatiestorm is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 2. Creatiestorm is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 3. Creatiestorm is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de

verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.

 1. Creatiestorm is niet aansprakelijk vanuit een resultaatsverplichting doch enkel vanuit een inspanningsverplichting. Indien besluiten, gemaakt naar aanleiding van advies en/of begeleiding van Creatiestorm, worden gemaakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, gebeurt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het al dan niet opvolgen van (strategisch) advies van Creatiestorm is dus volledig een besluit waar Opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid voor draagt.
 2. Creatiestorm is, mede als gevolg van het in lid 5 en 6 van dit artikel bepaalde, uitdrukkelijk niet aansprakelijk indien bij de lancering van een door Creatiestorm ontworpen en ontwikkelde website problemen bestaan waardoor de website niet goed functioneert. Indien Opdrachtgever aangeeft de Overeenkomst te willen opzeggen vóórdat het voor Creatiestorm mogelijk is een volledig functionerende website af te leveren is Creatiestorm evenmin tot schadevergoeding verplicht, doch is Opdrachtgever wel gehouden de verrichte werkzaamheden conform Overeenkomst te vergoeden.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Creatiestorm voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. Alle kosten en schade aan de zijde van Creatiestorm die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Creatiestorm.
 4. Indien Creatiestorm aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Creatiestorm met betrekking tot haar Diensten. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Creatiestorm aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Creatiestorm toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. Indien Creatiestorm wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Creatiestorm niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 6. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes (6) maanden, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat over de laatste zes (6) maanden is gedeclareerd. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Creatiestorm of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Creatiestorm daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
 8. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Creatiestorm of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Creatiestorm, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. Onder Overmacht wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend):

(werk)stakingen in het bedrijf van Creatiestorm, van de Opdrachtgever of van Derden waarvan Creatiestorm op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Creatiestorm (waaronder – maar niet uitsluitend – haar eigenaar).

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Creatiestorm naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Creatiestorm heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Creatiestorm zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Creatiestorm overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Creatiestorm heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 15 – Privacy, vrijwaring en vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Indien Creatiestorm gegevens of documenten aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt met betrekking tot het voorgaande, dient de Opdrachtgever deze gegevens of documenten te (laten) controleren op overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze gegevens of documenten is voor eigen rekening en risico. Creatiestorm kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of omissies in deze gegevens of documenten.
 2. De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de ver- of bewerking van persoonsgegevens (zoals de AVG en UAVG) mogelijk verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen Creatiestorm begrepen en komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien Creatiestorm door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Creatiestorm te vrijwaren en de Opdrachtgever zal Creatiestorm alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Creatiestorm daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Creatiestorm kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. Creatiestorm of dienst leverancier is rechthebbende met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die bestaan of tot stand komen ten aanzien van door haar ontwikkelde producten, code of anderszins in het kader van de Overeenkomst. Een overdracht van een recht van intellectuele eigendom zal slechts plaatsvinden wanneer dat expliciet schriftelijk tussen Opdrachtgever en Creatiestorm is overeengekomen.
 2. Indien Creatiestorm en Opdrachtgever overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde software, website of programmatuur op Opdrachtgever overgaat, verkrijgt Creatiestorm daarop een onbeperkte, onherroepelijk en eeuwigdurend gebruiksrecht om de aan die software, website of programmatuur ten grondslag liggende code, algoritmen, beginselen, ideeën, ontwerpen, protocollen, standaarden en documentatie zonder enige vorm van beperking (op commerciële wijze) voor zichzelf te gebruiken c.q. te exploiteren. Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgesteld. Het staat Creatiestorm vrij hier een redelijke extra bijdrage voor te vragen.
 3. Modellen, instrumenten, methodieken, software en andere producten/materialen die opdrachtnemer gebruikt en/of ontwikkeld zijn en blijven eigendom van Creatiestorm. Alle rechten van intellectuele eigendom op de voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, documentatie, websites, ontwerpen en overige werken komen dan ook toe aan Creatiestorm (of diens leveranciers).
 4. Opdrachtgever verkrijgt, tenzij dat expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, na het voldoen van alle facturen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en nietsublicentieerbaar gebruiksrecht op de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, software, applicaties, documentatie, ontwerpen en andere werken.
 5. In voorkomend geval is het mogelijk dat bepaalde standaardsoftware (zoals plug-ins) van Derden gebruikt wordt. Deze Derden kunnen specifieke (licentie)voorwaarden verbinden aan het gebruik van deze software. Daarnaast kunnen deze Derden een separate (licentie)vergoeding vragen voor het gebruik van de standaardsoftware. De (licentie)voorwaarden van voornoemde Derden zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Creatiestorm. Creatiestorm is gerechtigd alle vergoedingen die Derden vragen ten aanzien van het gebruik van hun standaardsoftware (zoals plug-ins) door te berekenen aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data, informatie, documenten. De Opdrachtgever is en blijft tevens verantwoordelijk voor de data, informatie, documenten en andere gegevens die hij aanlevert. Creatiestorm heeft niet de plicht om door de Opdrachtgever aangeleverde of aangewezen data, informatie, documenten en andere gegevens te controleren op juistheid of geschiktheid. Creatiestorm heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data, informatie, documenten en andere gegevens te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover Creatiestorm dat nodig acht (ter vrije beoordeling van Creatiestorm) voor de optimale uitvoering van de Overeenkomst. Door het doen toekomen van data, informatie, documenten en andere gegevens aan Creatiestorm verleent Opdrachtgever een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor onbepaalde tijd voor het gebruik van deze inhoud. Creatiestorm is dus (maar niet uitsluitend) bevoegd (maar niet verplicht) om deze inhoud ook na het einde van de Overeenkomst te blijven gebruiken.
 1. Openbaarmaking en/of verspreiding door Opdrachtgever levert een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van Creatiestorm op als bedoeld in lid 6 van dit artikel, tenzij Creatiestorm daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Creatiestorm van gegevens. Opdrachtgever zal Creatiestorm vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. Indien Creatiestorm door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, documenten, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Creatiestorm in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Creatiestorm.
 1. In het geval dat ten behoeve van de Overeenkomst (en Opdrachtgever) kosten worden gemaakt voor het gebruik van beeldmateriaal van derden, komen deze (licentie)kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van Creatiestorm, zal deze eenmalig een betaling van vijfduizendeuro (€5.000,-) verschuldigd zijn en een betaling van tweehonderdvijftig (€250,- ) voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het wettelijk recht op schadevergoeding van Creatiestorm.
 3. Het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming Creatiestorm wijzigingen toe te brengen in een concept dan wel eindproduct als geleverd door Creatiestorm.

 

Artikel 17 – Marketing

 1. De Opdrachtgever verstrekt Creatiestorm het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen verband houdende met de Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van Creatiestorm en als referentie op de website van Creatiestorm.
 2. Creatiestorm plaatst onderaan de website een verwijzing naar haar bedrijfsnaam en een link naar haar website.

 

Artikel 18 – Overige bepalingen

 1. Creatiestorm maakt in bepaalde gevallen voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik van standaardsoftware, standaardonderdelen van applicaties of toepassingen of andere (vormen van) standaardelementen. Door het gebruik van standaardelementen kan het zijn dat elementen van het in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte werk overeenkomsten vertonen met andere werken die door Creatiestorm tot stand zijn gebracht.
 2. Indien en zodra Creatiestorm de opdracht krijgt om een bepaalde pagina meertalig te maken, geldt deze pagina als geaccepteerd. Eventuele wijzigingen aan deze pagina’s nadat een aanvang is genomen met het meertalig maken van deze pagina’s komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Wanneer in de offerte of in de Overeenkomst wordt gesproken over correctierondes, wordt één telefoongesprek of één e-mail aangeduid als correctieronde. Indien het overeengekomen aantal correctierondes wordt overgeschreven, worden deze additioneel aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Creatiestorm bewerkstelligt dat de opgeleverde werken in het kader van de Overeenkomst compatibel zijn met de meest recente versies van apparaten en (veelgebruikte en gangbare) webbrowsers op de datum van het aangaan van de Overeenkomst. Creatiestorm biedt slechts ondersteuning aan andere dan de meest recente versie van apparaten of webbrowsers indien dat expliciet schriftelijk is overeengekomen.
 5. Creatiestorm is niet verantwoordelijk voor het invoeren of importeren van inhoud (‘content’) in door haar tot stand gebrachte werken, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 19 – Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan support@creatiestorm.nl binnen een termijn van dertig (30) dagen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover Creatiestorm aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat Creatiestorm de klacht gegrond acht en als gevolg daarvan over een gewijzigde betalingsverplichting overeenstemming is bereikt

 

Artikel 20 – Identiteit van

 1. Creatiestorm is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82469474 (Creatiestorm) Creatiestorm en draagt BTW-identificatienummer NL003686345B72
 2. Creatiestorm is gevestigd aan Jollemanhof 48, 1019 GW Amsterdam.
 3. Creatiestorm is per e-mail te bereiken via hey@creatiestorm.nl en support@creatiestorm.nl, middels de Websites: https://creatiestorm.nl en Whatsapp op +3120 362 72 19.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Creatiestorm en haar Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van verdragen als het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De administratie en logfiles van Creatiestorm leveren ten aanzien van Opdrachtgever volledig en dwingend bewijs op van de stellingen van Creatiestorm, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever
 2. Alle geschillen die tussen Creatiestorm en Opdrachtgever mochten ontstaan – naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst – worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.
 3. Niettemin blijft Creatiestorm bevoegd enig geschil als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig te maken voor de bevoegde rechter naar haar keuze.

Algemene VoorwaardenPrivacy Verklaring

KVK 82469474 • BTW NL0036 86345 B72

©2021 Creatiestorm

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?